Aparatul primarului

aparatul primarului

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

Feeds

Descrierea activităţilor desfăşurate şi a metodologiei de lucru utilizate:

- activitati de informare despre drepturi si obligatii;

- măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială ( monitorizează şi analizează situaţia familiilor aflate în situaţii de dificultate materială/financiară);

- măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză (identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi /sau prestaţii sociale);

- măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în dificultate (elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi acordă aceste servicii şi /sau prestaţii în condiţiile legii);

- activităţi şi servicii de consiliere ( asigură şi urmăresc aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi a comportamentului delincvent);

- înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii;

- urmăresc evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţia specială şi care a fost reintegrat în familia sa;

- prestaţii sociale acordate persoanelor sau familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege ( întocmirea dosarelor de alocaţii familiale, de ajutoare sociale, indemnizaţii de naştere,a trusoului pentru nou – născuţi, dosare de asistenţi personali şi indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap, ajutoare  de urgenta, ajutoare pentru incalzirea locuintei);

- măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate ori dependenţă, pentru creşterea calităţii vieţii;

- orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială

În acest sens au loc activităţi de :

  • ·întrevedere – instrumentul de lucru utilizat este ancheta socială întocmită de angajatul

compartimentului la domiciliul persoanei care este in dificultate, iar în urma anchetei sociale sunt culese date şi informaţii necesare stabilirii gradului de nevoie. Ancheta socială se desfăşoară la domiciliul persoanei dar şi prin informări solicitate în aria de activitate a celui în cauză.

  • ·consiliere – consilierea este cea mai importantă metodă de intervenţie pentru a ajuta

beneficiarul să devină indepentent de serviciile sociale. Prin consiliere se urmăreşte ca persoanele implicate să fie îndrumate către activităţi specifice. Procedurile folosite sunt: informarea, oferirea de soluţii, delimitarea şi analiza unor alternative, suport pentru conturarea unor obiective. Principala modalitate de realizare a consilierii este reprezentată de comunicare. Pentru creşterea eficienţei consilierii se va apela la sprijinul reprezentantilor altor institutii relevante la nivelul comunei: poliţia, biserica, unităţi medico-sanitare , unităţi de învaţământ.

  • ·informare - membrii comunităţii sunt informaţi asupra nevoilor sociale identificate, a

numărului de persoane aflate în nevoie socială, a rezultatelor obţinute până în prezent, a strategiei pentru viitor şi a oportunităţilor. Informarea se realizeaza prin anunţuri, prin adunări cetăţeneşti.

  • ·consultare - membrii comunităţii locale nu sunt doar informaţi, ci şi consultaţi, li se cere

părerea asupra unor probleme de interes public care urmează a fi dezbătute de autorităţile publice locale cu incidenţă în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale, precum şi asupra proiectelor de acte normative care îşi propun reglementarea acestor activităţi. Avem un colectiv de sprijin format din persoane competente din diverse sectoare de activitate sub denumirea de Consiliul Comunitar Consultativ.

  • ·implicarea membrilor comunităţii – Compartimentul de asistenţă socială împreuna cu alte

instituţii locale şi cu profesionişti, cum ar fi : medici, profesori, preoţi, politişti, vecini, rude acţioneaza în vederea identificării şi soluţionării situaţiilor de risc. Se va ţine seama de dispoziţiile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală cu respectarea principiilor acestui act normativ asigurând participarea activă a cetaţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative .

Categoria de persoane beneficiare

- 20 persoane singure sau familii beneficiare ale ajutorului social conform Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, modificat prin Legea 276/2010 ;

-245 familii beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei  conform Legii nr. 277/2010;

-5 persoane beneficiare de Legea 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale ;

-200 familii care solicita ancheta sociala pentru elevi (burse sociale, rechizite  scolare, bursa “Bani de liceu” ;

- 8 asistenti personali ai persoanelor cu handicap gradul I (grav) de invaliditate,

-70 persoanele cu handicap accentuat si mediu;

-100  persoane in cautarea unui loc de munca;

-150 persoane aflate in risc social: venituri mici, persoane bolnave, copii bolnavi,  persoane varstnice, copii aflati la risc de abandon si institutionalizare, copiii strazii, copii delicventi, adulti delicventi, tineri ce parasesc institutiile de protectie, nou- nascuti aflati la risc de abandon, etc.

- 105 familii  beneficiari ai OUG.107/2006, familiile cu copii în care cel puţin un părinte este plecat la muncă în străinătate,

- familiile/persoane fără venituri sau cu venituri foarte mici;

-   familii cu probleme legate de neparticiparea copiilor la şcoala circa 5 cazuri;

- familii care beneficiază de alocaţii de stat pentru copii,  dosare de creştere şi îngrijire copii circa 550 cazuri ;

- 450 cazuri de acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei conform OUG 70/2011 privind masurile  de  protectie sociala in perioada sezonului  rece;

-  copiii si femeile abuzate, victime ale violenţei în familie sau alungate din locuinţe;

- copii minori carora li se aplică dispoziţiile Codului Familiei pe linie de curatelă cu obligaţii şi răspunderi în sarcina colectivului de autoritate tutelară instituit la nivelul Compartimentului de asistenţă socială;

- asistenta prin îndeplinirea atributiilor de autoritate tutelara pentru persoanele minore si majore (conform precizarilor Codului Familiei – curatele de reprezentare si asistare, anchete solicitate de instantele de judecata, organe de politie si cercetare penala, alte institutii sau organizatii, unitati de asistenta, etc.;

-  suport si asistenta pentru familiile si copiii aflati în dificultate prin întocmirea documentatiilor, a planului de servicii, colaborare cu Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, altele ce decurg din aplicarea legislatiei în domeniul protectiei copilului;

-   părinţi aflaţi în divorţ –20 de cazuri ;

- familii/persoane care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite circa 6 cazuri;

-   bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile;

-    persoane cărora li se aplică dispoziţiile Codului Familiei pe linie de curatelă cu obligaţii şi răspunderi în sarcina colectivului de autoritate tutelară instituit la nivelul compartimentului de asistenţă socială;

-   alte persoane aflate in situaţie de nevoie socială.

Resursele umane pentru realizarea compartimentului social

 

Studii superioare

Studii medii

Personal angajat prin contract individual de muncă

-

-

Funcţionari publici

1

-

Persoanl remunerat sub alte forme

-

-

Voluntari

-

-

Total

1

-

Din care administrativ

-

-

Resurse financiare pentru susţinerea compartimenului

2010

Din fondurile proprii ale furnizorului

 

Din subvenţii de la bugetul de stat

366.485 lei

Din subvenţii de la bugetele locale

13.700 lei

Din contribuţii ale partenerilor

 

Din contribuţii ale beneficiarilor

 

Altele

Scroll to top